Praktische informatie

 

Kwaliteit

Ik ben als GZ-psycholoog en Psychotherapeut ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat ik volgens de Wet BIG ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ voldoe aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden.

Praktijk Kom in je Kracht beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
Meer informatie over het kwaliteitsstatuut kunt u vinden op ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Privacy & Dossier

Alles wat je vertelt binnen je behandeling is vertrouwelijk aangezien dit valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie met anderen gedeeld wordt zonder jouw toestemming. Ook krijgen anderen zonder jouw toestemming geen inzage in of afschrift van de documenten die zijn vastgelegd in je cliëntdossier. Dit cliëntdossier is digitaal opgeslagen in de beveiligde omgeving van Praktijkdata.

Mocht het delen van informatie nodig zijn in verband met je eigen veiligheid of die van een ander, dan wordt dit altijd eerst met jou besproken. Met toestemming van jou zal eventueel de verwijzer (bijvoorbeeld huisarts) geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling.

Van je behandeling wordt een digitaal dossier bijgehouden waarin persoonsgegevens en gegevens over de voortgang beschreven staan. Jij mag jouw dossier inzien als jij dit wilt. Ook heb je recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens. Praktijk Kom in je Kracht bewaart je dossier, conform de wetgeving, gedurende twintig jaar.

Praktijk Kom in je Kracht werkt conform de geldende regels vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze omgegaan wordt met dossiervorming en bescherming van je privacy. In het interne en externe privacy statement staat beschreven hoe er binnen Praktijk Kom in je Kracht omgegaan wordt met privacygevoelige informatie in het kader van de AVG (privacy wetgeving).  

Gedurende de behandeling vul je vragenlijsten in in het kader van ROM (Routine Outcome Monitoring), dit is verplicht. Deze gegevens worden anoniem doorgestuurd naar het landelijke systeem dat alle informatie hierover verzameld en analyseert.
Je kunt als cliënt bezwaar maken tegen afname van de ROM-vragenlijsten en/of het delen van deze informatie, door deze privacyverklaring in te vullen.

Meer informatie over privacy vind je in Privacyverklaring Cliënten

Toestemming en recht op informatie bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar

Bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar, is het afhankelijk van de leeftijd wie toestemming moet geven voor behandeling en wie informatie over de behandeling mag ontvangen. In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staat hierover het volgende:

  • Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van (beide) gezaghebbende ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie. Ouders/voogden hebben recht op informatie over de behandeling.
  • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van (beide) gezaghebbende ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. Ouders/voogden en de jongere hebben recht op informatie over de behandeling.
  • Indien ouders gescheiden zijn en beide ouders het ouderlijk gezag hebben over een kind jonger dan 16 jaar, is toestemming van beide ouders nodig.
  • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie. Hoewel toestemming van ouders/voogden niet nodig is, is het wenselijk dat zij achter de behandeling staan. Met de jongere zal overlegd worden welke informatie met ouders/voogden gedeeld mag worden.

Klachtenregeling

In mijn behandelingen streef ik naar een klantgerichte en transparante manier van werken. Wanneer je niet tevreden bent over de samenwerking, bejegening of behandeling of een klacht hebt, voel je dan vrij dit met mij te bespreken. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing en eventuele misverstanden wegnemen. Mochten we er samen niet uitkomen en wil je weten wat de mogelijkheden zijn rondom het indienen van een klacht, dan kun je de mogelijkheden overwegen die genoemd worden in de klachtenregelingen van de NVGzP en de LVVP, waarbij ik ben aangesloten.

Wachtlijst

Kijkend naar de kleinschaligheid van mijn praktijk, kan de wachttijd voor intake en/of behandeling soms wat langer zijn.
Momenteel heb ik een wachtlijst van ongeveer 12 weken. Neem vooral contact met me op om te informeren naar de meest recente update met betrekking tot de wachtlijst.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw verwijzer of zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Crisis & Bereikbaarheid

Praktijk Kom in je Kracht biedt geen acute psychiatrische zorg. In het geval van een crisissituatie, waarbij directe ondersteuning noodzakelijk is voor je eigen veiligheid of die van je omgeving, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met je huisarts.

In geval van crisis buiten kantoortijden kan contact opgenomen worden met de huisartsenpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

Afwezigheid / Waarneming

Ik zal je altijd informeren over afwezigheid of waarneming in verband met vakantie of ziekte. Samen maken we afspraken over eventuele bereikbaarheid. Is gedurende mijn afwezigheid sprake van een crisis, waarbij directe ondersteuning noodzakelijk is voor je eigen veiligheid of die van je omgeving, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met je huisarts. In geval van crisis buiten kantoortijden kan contact opgenomen worden met de huisartsenpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.